Polityka środowiskowa

Ochrona środowiska naturalnego jest dla Lumiko sp. z o.o. w Łukowie ważnym aspektem prowadzonej działalności gospodarczej.

Integralną częścią zakładu jest kotłownia objęta Systemem Zarządzania Środowiskowego. Podstawową jej działalnością jest produkcja i dostarczanie pary na potrzeby produkcji środków spożywczych oraz  ogrzewanie zakładu, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewanie środków myjących. Priorytetem kotłowni jest zapewnienie ciągłości dostaw pary w ilości pokrywającej zapotrzebowanie zakładu produkcyjnego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Uwzględniając kontekst działania kotłowni, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz świadomość wpływu naszej działalności na środowisko naturalne zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska oraz wypełniania przyjętych zobowiązań środowiskowych
  • minimalizacji wpływu na środowisko poprzez optymalizację zużycia zasobów naturalnych, minimalizowanieilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami
  • identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Powyższe zobowiązania realizowane są poprzez:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001
  • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i dostawców
  • doskonalenie procesów i wdrażania najlepszych dostępnych technologii przyjaznych środowisku z uwzględnieniem możliwości finansowych zakładu.

Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana pracownikom kotłowni oraz udostępniana pracownikom zakładu produkcyjnego, dostawcom i osobom pracującym na rzecz kotłowni, a także innym stronom zainteresowanym na ich życzenie.

Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do realizacji celów środowiskowych oraz do podejmowania działań gwarantujących spełnienie wymagań funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego ciągłego doskonalenia.

Nasza Polityka Środowiskowa